Condicions Legals

Condicions de compra

Forma pagament

Confidencialitat dades


Condicions de compra

1. PRESTADOR DE SERVEIS.
El prestador de serveis contractat en aquesta Web per el usuari és:
FLORISTERIA CARDONA.
Titular : Enriqueta Cardona i Brull.
Direcció : Avda. President Macià Nº 5-17230 PALAMÓS-GIRONA
Telèfon : 972314670
E.Mail : enriqueta@floristeriacardona.com
N.I.F.: 40521019X.


2. CONTRACTADOR DE SERVEI.
El contractador del servei que s’oferta en aquesta web ha de tenir capacitat suficient per fer-ho segons la llei nacional.Tant mateix ha de proporcionar al prestador del servei un telèfon i e-mail de contacte per a la bona gestió del encàrrec, del contrari es pot arribar a anular el encàrrec sense dret a devolució del mateix. Les dades del contractador son els mínims indispensables per la correcta execució del encàrrec, ja que arribar l’extrem, si fos necessari,arribar a avisar al contractador de possibles incidències en la correcta execució del encàrrec.

3. OBJECTE DEL CONTRACTE.
L’objecte del contracte és la prestació de servei de FLORISTERIA CARDONA, en l’elaboració i entrega d’arranjaments florals a l’ adreça especificada por el contractador.

4. ENTREGA DEL PRODUCTE.
L’entrega del producte s’efectuarà durant tot el dia de la data assenyalada com a data d’entrega, essent prioritat el matí, però podent-se efectuar també per la tarda.No es garanteixen els horaris d’entrega, sobre tot, en dies assenyalats com dia de la mare, sant Valentí,sant Jordi….essent aquets horaris només orientatius.
En el cas d’entregues per a funerals, casaments, i casos en que es imprescindible fixar-se a l’horari s’efectuarà sempre i quan l’encàrrec es realitzi amb suficient antelació(el dia anterior, abans de les 19 hores en dia laborable).
Només es garanteix l’entrega del producte si l’adreça és totalment correcta, això és,nom del carrer, número de la casa, pis i porta, així com telèfon de contacte.
L’entrega del producte s’efectuarà una sola vegada, en conseqüència, en estar ausent el destinatari, es procedirà a trucar por telèfon al destinatari per la següent entrega, podent tenir cost addicional de desplaçament, o bé pactar la recollida de l’encàrrec a la nostra botiga,donant-se doncs per servida.De no localitzar-se el destinatari, el prestador procedirà a comunicar-ho al contractant, donant-se igualment per realitzat l’encàrrec, doncs en tracta de productes pereceders.Si transcorregudes 48 hores des de l’entrega inicial del producte el prestador del servei FLORISTERIA CARDONA no ha tingut noticies del destinatari ni del remitent se considerarà finalitzada l'ordre d'entrega.
L’ entrega de encàrrecs en hotels i organismes públics s’efectuarà en la recepció dels mateixos prèvia identificació del destinatari en el mateix organisme.Si el destinatari de l’ordre no es troba allà en la data indicada d’entrega, floristeria Cardona no es fa responsable, per tant es pactarà una nova entrega o l’anulació de la mateixa,sense dret a devolució.
En el cas de blocs de veïns, de no trobar-s'hi el destinatari, pot donar-se el cas d'entrega a algun veí sempre i quan el veí es responsabilitzi de la bona conservació i posterior entrega de l'encàrrec a la persona sol.licitada.

5. LLOC DE LLIURAMENT.
El lloc de lliurament del producte serà l'indicat per el client a l'adreça del destinatari de l'encàrrec. Si cal que sigui a algun altra lloc, ha d'avisar-se telefònicament a Floristeria Cardona abans de la data indicada de lliurament, podent variar el preu del desplaçament. També pot variar el desplaçament si l'entrega es realitza per segona vegada o hi ha hagut alguna incidència en el primer lliurament, o el segon lliurament es realitzi en una altra adreça, pel que s'avisarà si procedeix al client pel posterior pagament del mateix.

6. HORARI DE LLIURAMENT.
EL lliurament del producte s'entén que és en horari comercial, o sigui de 9h del matí a 13:15h i de 16:30h a 20:30h, essent en dies assenyalats ampliat des de les 8h a les 21:30h. El lliurament del producte fora d'aquest horari està condicionat a la disponibilitat del repartiment, per tant ha de pactar-se personalment amb la botiga.

7. HORARI DE RECEPCIÓ DE COMANDES.
L'horari de recepció de comandes és de les 24 hores del dia en web; si bé és necessari un mínim de 24 hores pel lliurament de la comanda, això és el dia abans.
Els encàrrecs que el lliurament sigui en diumenge i els dilluns d'hivern (des de octubre a març), han de realitzar-se abans de les 19h del dissabte anterior. De no ser així, es poden posar en contacte telefònicament al 972 314670.

8. FESTIUS.
Són dies festius el 25 i 26 de Desembre, el 1 de Gener. Sense possibilitat de lliurament d'encàrrecs.
El resta de dies festius, tant nacionals com locals, han de consultar-se a la pàgina web, amb possibilitat de lliurament d'encàrrecs, si bé sempre és millor pactar-los abans telefònicament.

9. PRODUCTES I PREUS.
Els productes catalogats en aquesta web poden ésser modificats en qualsevol moment per Floristeria Cardona i sense previ avís. Això pot ocasionar-se per disponibilitat dels productes, per trobar-se fora de campanya o per modificació de preus.
Els productes que s'ofereixen sempre es lliuraran en perfecte estat i qualitat, si be poden ser modificats en color o tipus de flor segons la disponibilitat. Si es dona aquest últim cas, es procedirà sempre a realitzar la composició floral més semblant possible a la foto escollida, sempre amb el mateix preu. Els encàrrecs en complements no florals (bases de vidre, peluixos, fruites...) poden no realitzar-se amb els elements exactes als de la foto, encara que sempre tenen el mateix tipus de complements i amb el mateix preu final. Si al canvi que ha de produir-se en l'encàrrec inicial variés molt, Floristeria Cardona es posaria amb contacte telefònicament o via e-mail amb el client per pactar el lliurament del mateix.
El preu dels productes és l'indicat en cadascun d'ells amb l'IVA inclòs (21%).
El preu del desplaçament per al lliurament del producte ve indicat en cada població durant la realització de l'encàrrec.
Els preus poden ser revisats per Floristeria Cardona en qualsevol moment.
Per la variació de la naturalesa o preu d'algun encàrrec, és millor posar-se en contacte telefònicament amb Floristeria Cardona.

10. FORMA DE PAGAMENT.
La forma de pagament serà per mitjà de tarja de crèdit i usant la pàgina Web del Banc escollit per Floristeria Cardona en el qual s'accedeix directament al cursar l'encàrrec. En aquesta pàgina el client proporcionarà al banc totes les dades correctes per procedir al pagament de l'encàrrec. Aquestes dades són privades i garantides. Després de la correcta autorització de pagament del banc, l'encàrrec es donarà per vàlid, procedint a cursar-se en les condicions indicades en els anteriors paràgrafs.

11. INCIDÈNCIES, DEVOLUCIONS, RECLAMACIONS.
En el moment de l'entrega Floristeria Cardona garanteix el correcte estat i qualitat del producte. Els productes que es lliuren són pereceders, per tant qualsevol incidència ha de comunicar-se a Floristeria Cardona abans de transcorregudes 24h del lliurament. La millor opció és posar-se en contacte telefònicament al 972 314670 per trobar la millor solució al problema. Si s'arribés al cas, el destinatari tindria dret al retorn del producte en mal estat o defectuós per un altre d'igual preu i condició i no a la devolució de l'import. Ha de realitzar-se el canvi a la Botiga i no al lloc de lliurament de l'encàrrec. Les plantes naturals en cap cas són objecte a retornar, ja que podrien haver tingut durant aquestes 24h una mala conservació siguent alié al venedor. En qualsevol cas, és millor posar-se en contacte telefònicament al 972314670 per arribar sempre a una solució amigable.

12. SERVEI DE TRANMISSIÓ O ENVIAMENT D'ENCÀRRECS NACIONALS O INTERNACIONALS.
El servei de transmissió i execució dels encàrrecs fora dels pobles indicats en el formulari-pàgina del servei comarcal de Floristeria Cardona, es realitzarà per mitjà del servei Interflora. Aquest Servei té cobertura nacional i internacional. Al contactar amb el servei Interflora l'encàrrec es realitzarà amb les condicions de material, preus i lliurament establerts a la pàgina web de interflora. Aquesta web es pot accedir directament des de la de Floristeria Cardona posat que també és membre de la Xarxa Interflora. Els encàrrecs que es realitzin des de aquesta pàgina Interflora es cursen des de la central Interflora, per tant s'han de complimentar les dades exigides així com les condicions establertes a aquesta.

13. POLITICA DE PRIVACITAT.CONFIDENCIALITAT DE DADES.
Floristeria Cardona informa que les dades subministrades per la prestació del servei seran tractades amb la seguretat i confidencialitat requerides (RGPD). En cap cas seran objecte d' un altre ús pel qual han estat destinades ni seran cedides a tercers.Les dades suministrades només seran conservades el temps necessari per la prestació i seguiment del servei.